HỢP TÁC ĐẦU TƯ


Bước 1: Đăng ký đầu tư
Bước 2: Lấy số hợp đồng
Bước 3: Chuyển khoản
Bước 4: Hoàn tất